Utbildning & kurser

Ett roligare styrelsearbete

Att bedriva styrelsearbete i din bostadsrättsförening är ett hedersuppdrag och en möjlighet att utveckla ditt boende under trevliga former tillsammans med dina grannar. För vissa är styrelsearbetet en självklarhet medan det för andra är något nytt och relativt okänt. Vad måste man som styrelsemedlem kunna? Vilket ansvar har man? Hur svårt är det? I den standardkurs vi erbjuder går vi igenom grunderna för arbetet samtidigt som du ges tillfälle att träffa ledamöter från andra bostadsrättsföreningar och utbyta erfarenheter.

Med ny kunskap och nya erfarenheter vill vi skapa trygghet och glädje i ert arbete. Inför varje kurstillfälle skickar vi ut separat inbjudan, men vi tar gärna emot önskemål och åsikter från dig som kund och har möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

För mer information, kontakta Castor, tel: 060-12 80 00.

 

Utbildning:

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar är en central del av att vara styrelseledamot och innebär att ha en god förståelse för de olika ansvarsförhållanden som gäller. Som styrelseledamot har du ett förtroendeuppdrag att agera enligt föreningens intresse och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Detta inkluderar främst ekonomiskt ansvar, ibland också arbetsgivaransvar, samt ansvar att lagar och regler efterlevs.

En vanlig fråga som kan uppstå är vad som gäller vid skador i fastigheten. Här är det viktigt att känna till att styrelsen har ett ansvar för att underhålla och reparera fastigheten för att förebygga skador. Om skador ändå uppstår, behöver styrelsen agera snabbt för att åtgärda dessa och säkerställa att eventuella försäkringsfrågor hanteras korrekt. Det är också viktigt att ha en tydlig kommunikation med medlemmarna eller hyresgästerna kring vad som görs och vad som förväntas av dem i dessa situationer. Genom att vara påläst och förberedd kan du som styrelseledamot bidra till en trygg och välfungerande förening.

Fyll i formuläret för anmälan:

Utbildning:

Att läsa en årsredovisning

Det kan verka klurigt att förstå en årsredovisning, men med lite grundläggande kunskap kan du få en bra överblick över föreningens ekonomi. En årsredovisning består oftast av fyra huvuddelar: förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen ger en sammanfattning av föreningens verksamhetsår och viktiga händelser. Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under året, och ger därmed en bild av hur föreningen har presterat ekonomiskt.

Balansräkningen visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut, vilket ger en uppfattning om föreningens finansiella ställning. Slutligen granskar revisionsberättelsen om årsredovisningen är rättvisande och om föreningen följer relevanta lagar och regler. Genom att förstå dessa delar kan du bättre bedöma föreningens ekonomiska hälsa och framtidsutsikter.

Fyll i formuläret för anmälan:

Utbildning:

Grundkurs i föreningens ekonomi

Att ha en grundläggande förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och bidra till föreningens välmående.

I denna kurs kommer vi att täcka de viktigaste aspekterna av föreningens ekonomi, inklusive budgetering, bokföring, årsredovisning och ekonomiska nyckeltal. Du kommer att lära dig hur man tolkar ekonomiska rapporter och förstår kassaflöden. Vi kommer också att diskutera hur man hanterar skulder och investeringar samt vikten av att ha en buffert för oförutsedda utgifter.

Kursen är utformad för att vara tillgänglig för alla, oavsett tidigare erfarenhet av ekonomi, och syftar till att ge dig de verktyg du behöver för att kunna bidra aktivt i din förening.

Fyll i formuläret för anmälan:

Utbildning:

Grundkurs i styrelsearbete

Denna kurs riktar sig till dig som nyss fått förtroendet att vara styrelseledamot i din bostadsrättsförening och vill få en bättre bild av vad som nu förväntas av dig.


Vi går igenom allt från mötesstrukturen på ett styrelsemöte till årsstämman som är det högst beslutsfattande organet i en förening och allt däremellan som handlar om det grundläggande styrelsearbetet i en bostadsrättsförening.

Fyll i formuläret för anmälan:

Utbildning:

Genomgång av styrelseportalen BoardEaser

Vi går igenom er styrelseportal i lugn och ro och skräddarsyr upplägget så att det matchar era behov.

Fyll i formuläret för anmälan:

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Lämna det löpande ekonomiarbetet till oss, vi hjälper er förening med bokföring, inkassera avgifter och hyror, samt mycket mer.

Läs mer

Teknisk förvaltning

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att upprätta en årlig underhållsplan, analysera energiförbrukning och föreslå energibesparande åtgärder.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Våra medarbetare sköter allmänna utrymmen som tvättstuga, trapphus, trädgård och snöröjning för er bostadsrättsförening.

Läs mer

Lokalvård

I dag har vi städuppdrag åt såväl bostadsrättsföreningar som privata fastighetsägare. Efterfrågan ökar allt mer på städning av hög kvalitet.

Läs mer