Frågor & svar

Här kan du söka och hitta svar på några av de vanligaste frågor vi brukar få från boende och styrelsemedlemmar.

Boende

Ja, vi erbjuder både ROT- och RUT-tjänster, se mer information under rubriken “Våra tjänster” och underkategorin “Hushållsnära tjänster” och gäller f n i Sundsvallsområdet med omnejd. Vår tekniksupporttjänst i hemmet erbjuds över hela landet, läs mer om våra övriga tjänster.

Det bör finnas information i din trappuppgång om telefonnummer för felanmälan av hiss dit du som boende ringer direkt och beskriver ditt ärende.

Det är alltid du som boende som ska anmäla detta direkt till ditt försäkringsbolags samarbetspartner för skadedjur. Du bör hitta info om vart du ska vända dig antingen via trapphustavlan i din förening eller på föreningens hemsida om föreningen har en sådan.

Styrelse

Nej, styrelseprotokollen är inte offentliga. Om en fråga om en enskild medlem behandlats på ett styrelsemöte har medlemmen i fråga rätt att få ta del av det ärendet om medlemmen begär det, genom ett protokollsutdrag eller att det meddelas honom/henne på annat sätt. I många föreningar informerar styrelsen medlemmarna om det som händer under året via sin hemsida eller infoblad.

Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet finnas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Medlemmen har således rätt att läsa igenom protokollet men föreningen har ingen skyldighet att kopiera protokollet och sätta upp i trappuppgångar eller dela ut det. Informationen från styrelsen till medlemmarna om det som händer under året kan i stället ske via hemsida eller infoblad.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. (Se: EFL 6 kap 8 §). Kontakta eran handläggare för att få en exempelmall på ett styrelseprotokoll.