Övriga tjänster

Tekniksupport i hemmet

Behöver du som boende hjälp med det digitala? Det kan vara datorn, TV:n, mobiltelefonen, skrivaren eller bredbandet m m. Castors partner Hemfixare kommer hem till dig och löser dina IT-problem på plats i bostaden. Detta gäller alla boende i en Castorförening över hela Sverige. Klicka HÄR  för att beställa en Hemfixare med RUT-avdrag eller ring 0770-220 720 (öppet 09.00-20.00 7 dagar i veckan) Första timmen kostar 399 kr inkl. moms, resa och RUT-avdrag.

Underhåll av fastighet

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har man ett stort ansvar för ekonomi, teknik, säkerhet, underhåll m.m. Det finns hjälp att få. Ni behöver inte kunna allting själva. Castor har flera decenniers erfarenhet av bostadsrättsföreningar.

Nedanstående tjänster kan vi erbjuda över hela landet med hög service- och kvalitetsnivå till konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss så berättar vi mer.

Besiktningar och kontroller

Myndigheter ställer krav på att vissa besiktningar och kontroller endast får utföras av personer som är certifierade. Detta gäller exempelvis energideklarationer. Castor har certifierad personal för detta.

Avflyttningsbesiktning

Det är inte ovanligt att en köpare av en bostadsrätt i samband med nyinflyttning vill renovera lägenheten. Oftast utförs renoveringsarbeten och installationer av behöriga fackmän men det förekommer även s k ”gör-det-självare”. För att underlätta styrelsens arbete i en bostadsrättsförning och samtidigt öka tryggheten för såväl säljare som köpare i samband med en överlåtelse rekommenderar Castor att föreningen inför en regel om okulär avflyttningsbesiktning. 

Om föreningen har som krav att alla arbeten som avser ingrepp i vatten- och elledningar, bärande väggar och ventilationsåtgärder skall utföras av behörig installatör så minskar risken för obehagliga överraskningar. Har föreningen dessutom som krav att en okulär avflyttningsbesiktning alltid skall göras i samband med en överlåtelse så får såväl föreningen som en köpare information om statusen på den aktuella lägenheten.

Ansvaret för fel på de installationer som bostadsrättsföreningen ansvarar för, och som uppdagas efter att ny medlem tillträtt lägenheten, övergår på bostadsrättsföreningen.

Underhållsplaner

Varför ska en bostadsrättsförening ha en underhållsplan? Föreningens styrelse får ett planeringsverktyg för framtida åtgärder. Underhållsplanen beskriver inte bara vad som skall eller bör göras utan det ger också en uppfattning om kostnaderna. Bostadsrättsföreningens fastighet/fastigheter mäts och inventeras ordentligt, befintliga installationer dokumenteras och mängder och ytor noteras. 

Dessa uppgifter jämförs och värderas utifrån erfarenhetsmässiga antaganden om hur lång tid det är kvar innan maskiner, fönster, fasader, golv med mera måste bytas ut. När, i vilken ordning och till vilken kostnad är frågor som måste besvaras. Vi jobbar med Planima som är marknadens ledande verktyg för underhållsplaner . Vi på Castor har mångårig erfarenhet att ta fram underhållsplaner för bostadsrättsföreningar. 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Det här är ett annat krav som ställs av myndigheter. Castor har certifierad personal för detta.

Projektledning vid ombyggnad och renoveringsarbeten

Det finns många exempel på projekt som bostadsrättsföreningar vill genomföra. Stambyte, fönsterbyte, fasad- och/eller takrenoveringar, inglasning av balkonger m.m. Castor har personal med lång erfarenhet av att driva denna typ av projekt. Kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig vid byggnadsarbeten

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och Bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt Plan- och Bygglagen och andra bestämmelser. Den som utses till kontrollansvarig ska vara certifierad, d.v.s. ha fått riksbehörighet från ackrediterat organ, eller vara godkänd av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Castor har certifierad personal för detta.

Ovanstående tjänster kan vi erbjuda över hela landet med hög service- och kvalitetsnivå till konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra tjänster