Dags att ändra föreningens stadgar?

Bostadsrättsföreningens stadgar är svaret på (nästan) alla frågor inom en bostadsrättsförening. Därför är det viktigt att föreningens stadgar är uppdaterade och i harmoni med aktuell lagstiftning. Ny lagstiftning och nya stadgar ger dessutom en ny intäktsmöjlighet för föreningen.

Från 1 juli 2016 tillkom ett antal ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som därmed påverkade bostadsrättsföreningars stadgar (bl a ändrade kallelsefrister till stämma, tid för när årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgänglig före stämma, möjlighet att skicka kallelse via elektroniska hjälpmedel) . Äldre stadgebestämmelser som stred mot den nya lagen blev automatiskt utan verkan när lagen trädde i kraft (undantag för kallelsetider som fortfarande gällde under en övergångsperiod).

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.

Tidigare lagändringar i Bostadsrättslagen har även gjort det möjligt för föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiftens maxbelopp är 10% av ett prisbasbelopp,  under förutsättning att det står i föreningens stadgar. Castor har tagit fram nya mönsterstadgar och rekommenderar föreningarna att ändra sina stadgar så de stämmer överens med genomförda lagändringar. Kontakta Castor för mer information och för att få ta del av de senaste mönsterstadgarna. Vi kan hjälpa till med allt från översyn av föreningens nuvarande stadgar, upprättande av kallelse till stämmor, ändringsanmälan till Bolagsverket, tryck av stadgar till medlemmar m m.

KONTAKT FÖR MER INFORMATION:

Anette Salomonsson, 060-64 47 03, anette.salomonsson@castor.se
Peter Tamleht, 060-64 47 01, peter.tamleht@castor.se