Öppet mån–fre 08–17. Telefon 060-12 80 00

Frågor & svar

Här kan du söka och hitta svar på några av de vanligaste frågor vi brukar få från boende och styrelsemedlemmar.

Boende

-Jag har lite olika frågor som rör den förening jag bor i/ska flytta till

-Många föreningar har en egen hemsida. Du kan alltid pröva att söka information där, annars är du alltid välkommen att kontakta Castor, tel: 060-128000 så hjälper vi dig.

-Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand, hur går jag tillväga?

-Du måste alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen i din förening. Ansökningsblanketten hittar du under Dokument & Blanketter här på vår hemsida.

Styrelsen

-Får styrelsen dela ut styrelseprotokollen till medlemmarna?

-Nej, styrelseprotokollen är inte offentliga. Om en fråga om en enskild medlem behandlats på ett styrelsemöte har medlemmen i fråga rätt att få ta del av det ärendet om medlemmen begär det, genom ett protokollsutdrag eller att det meddelas honom/henne på annat sätt. I många föreningar informerar styrelsen medlemmarna om det som händer under året via sin hemsida eller infoblad.

-Har medlemmarna i föreningen rätt att ta del protokollet från föreningsstämman?

-Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet finnas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Medlemmen har således rätt att läsa igenom protokollet men föreningen har ingen skyldighet att kopiera protokollet och sätta upp i trappuppgångar eller dela ut det. Informationen från styrelsen till medlemmarna om det som händer under året kan i stället ske via hemsida eller infoblad.

-Måste styrelsen föra protokoll vid styrelsesammanträden?

-Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. (Se: EFL 6 kap 8 §). För att underlätta styrelsearbetet kommer Castor att ta fram en exempelmall för styrelseprotokoll. Mallen kommer att finnas här på vår hemsida under rubriken Dokument & Blanketter.